ЗАТВЕРДЖЕНОНаказом Фізичної особи-підприємцяКовальова О.А. № 01/24 від 01 січня 2024 р.

ДОГОВІР
Публічної оферти

Цей Договір публічної оферти щодо надання інформаційно-консультаційних послуг з вивчення матеріалів підготовки до сертифікації з тестування програмного забезпечення на Платформі, що знаходиться в мережі Інтернет за адресою: https://certifiedunicorns.pro (далі – «Платформа»), та є публічною офертою Фізичної особи-підприємця у особі Ковальової Олександри Андріївни, (надалі «Виконавець», реєстраційний номер платника податків – 3387707658) для невизначеного кола осіб у розумінні ст. 633, 641, 644 Цивільного кодексу України, укласти Договір щодо надання послуг з консультування (надалі за текстом – «Договір») на нижчевикладених умовах:
1. Загальні положення1.1. Відносини між Замовником та Виконавцем базуються на основі договору публічної оферти.1.2. Договір Публічної оферти є публічним Договором, що регулюється ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України.1.3. Умови публічного договору є однаковими для всіх.1.4. Придбавши Послуги Виконавця, Ви акцептуєте умови цього Договору, та підтверджуєте, що ознайомлені з ними та погоджуєтесь з його умовами. 1.5. У Договорі вживаються терміни в такому значенні:Платформа – офіційна веб-сторінка Виконавця, що знаходиться в мережі Інтернет за адресою – https://certifiedunicorns.pro, на якій Виконавець розміщує інформацію про Послуги, їх вартість, а також спосіб отримання. Скориставшись конкретною пропозицією Замовник акцептує умови цього Договору. Виконавець – Фізична особа-підприємець Ковальова Олександра Андріївна (ідентифікаційний код – 3235305623), що зареєстрована на території України, яка надає Послуги за допомогою розміщення відповідних пропозицій на Платформі.Агент – Фізична особа-підприємець Шевчук Ірина Олександрівна (ідентифікаційний код – 3335615249), що зареєстрована на території України, яка діє на підставі Агентського договору № 01/24 від «01» січня 2024 року, з метою залучення Замовників для надання Послуг Виконавцем.Замовник – будь-яка фізична особа, що купує Послуги Виконавця, оплачує Послуги на банківський Рахунок Виконавця/Агента, таким чином висловивши намір акцептувати цей Договір. Послуги – консультування у вигляді курсів, вебінарів, семінарів тощо, з питань підготовки до сертифікації з тестування програмного забезпечення, детальний опис яких розміщений на Платформі.Методичні матеріали – презентації, відеозаписи, темплейти, чеклисти, статті та інші матеріли, які створенні Виконавцем для надання якісних та ефективних Послуг. Акцептування Договору – під акцептом цього Договору розуміється оплата Послуг Виконавця згідно з інформацією, розміщеною на Платформі. 
2. Предмет договору2.1. Цей Договір є публічним договором, який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони та Замовником з іншої, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору та Додатків до нього.2.2. За цим Договором Виконавець зобов'язується надати Послуги Замовнику, а Замовник зобов'язується прийняти Послугу й оплатити її в порядку та на умовах, визначених цим Договором та законодавством України.2.3. Надання Послуг Виконавцем за цим Договором здійснюється у відповідності з нормами чинного законодавства України та домовленостями Сторін. 
3. Порядок акцептування Послуг та отримання винагороди Виконавцем3.1. Замовник обирає Послугу Виконавця, що опублікована на Платформі та приймає умови у відповідному опублікованому оголошенні чи публікації на Платформі, або пропозиції Виконавця, а також в цьому Договорі.3.2. Всю детальну інформацію про термін та порядок надання Послуг Замовник може отримати на Платформі обравши відповідну Послугу. 3.3. Для замовлення Послуги Замовник повинен пройти реєстрацію, де зазначає свої особисті дані: ПІБ, адреса електронної пошти, номер телефону та іншу інформацію, вказану на Платформі. Замовник зобов'язується надати точну інформацію про себе. Виконавець не несе відповідальності за правильність даних, наданих Замовником під час Акцептування Послуги.3.4. Всі дані, які передбачені п. 3.3. цього Договору збираються Виконавцем Платформи, а також зберігаються на серверних потужностях Платформи згідно з правилами, що викладені в Політиці конфіденційності.3.5. Послуга надається як у форматі онлайн, так і офлайн. Перед наданням Послуг Виконавець самостійно зазначає формат надання Послуг. 3.6. Оплата за Послуги може здійснюватися за допомогою сторонніх платіжних систем, що є підключені до Платформи або на розрахунковий рахунок Виконавця/Агента.3.7. Послуги за цим Договором надаються на умовах 50-відсоткової передоплати їх вартості за конкретним планом, якщо інше не погоджено Сторонами.3.8. Розрахунок за Послуги відбувається у національні валюті України – гривні.3.9. Виконавець/Агент не несе відповідальності за порядок перерахування/зарахування коштів.3.10. Моментом оплати вважається момент зарахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця/Агента.3.11. Решту суми Замовник оплачує Виконавцю/Агенту за узгодженим планом, який надається при замовленні Послуги. 3.12. Якщо у Замовника відсутня можливість відвідати проплачену Послугу, Виконавець може перенести надання даної Послуги на наступну заплановану Послугу в межах одного календарного року при умові, що Замовник попередив Виконавця у перший тиждень надання Послуг. Якщо Замовник попередив Виконавця пізніше першого тижня надання Послуг – перенести таку Послугу на інший період неможливо. 3.13. Послуга вважається повністю наданою з моменту отримання Виконавцем/Агентом 100-відсоткової оплати за таку Послугу. Повернення та/або обмін сплачених коштів за Послуги – неможливий через особливість обраних Послуг.
4. Права та обов’язки сторін4.1. Виконавець зобов’язується:● на підставі цього Договору та після оплати вартості обраного Замовником навчального плану надати йому Послуги у строк, визначений зазначеною Послугою;● забезпечити безперервність процесу підготовки відповідно до обраної Замовником Послуги;● забезпечити Замовника необхідними методичними матеріалами;● вчасно повідомляти Замовника про перенесення занять, передбачених планом з одночасним повідомленням дати, на яку перенесено зазначене заняття;● надавати Замовнику послуги згідно з умовами цього Договору.4.2. Виконавець має право:● вносити зміни до Договору в односторонньому порядку;● вносити зміни щодо інформації та змісту Послуги на власний розсуд в односторонньому порядку;● в односторонньому порядку змінювати ціни на Послуги, інформація про які розміщується на Платформі Виконавця. При цьому внесення змін до Послуг та їх вартості під час надання Замовнику Послуг не допускається;● в односторонньому порядку розірвати цей Договір достроково у разі невиконання Замовником його умов, зокрема підпунктів а), d) - g) пункту 4.3. цього Договору та/або систематичного невиконання Замовником правил поведінки;● зупинити/припинити надання Замовнику Послуг в односторонньому порядку у таких випадках:   - Замовник порушив умови цього Договору;   - Замовник вчинив дії, що перешкоджають функціонуванню Інтернету або внутрішніх каналів зв'язку в приміщеннях, у тому числі дії незаконного чи аморального характеру, або порушують громадський порядок, що посягають на честь та гідність громадян та підприємств та/або викликають їх скарги, розповсюдження у мережі вірусів або інших небажаних компонентів; вчинення дій, спрямованих на отримання конфіденційної інформації або інформації зі спеціальним доступом;   - недбайливе ставлення Замовника до майна та/або обладнання Виконавця, що спричинило його пошкодження.● вимагати від Замовника відшкодування збитків, заподіяних діями Замовника;● переносити заняття, передбачені планом, з одного дня на інший, але вчасно попередивши Замовника не менше, ніж за дві години;● не допускати Замовника до навчання у стані алкогольного та/або наркотичного сп'яніння;● залучати третіх осіб для надання Послуг. Третіми особами можуть бути гостьові спікери, основні експерти з теми сертифікації та інші особи, які спеціалізуються у сфері підготовки щодо надання інформаційно-консультаційних послуг з вивчення матеріалів до сертифікації з тестування програмного забезпечення;● отримувати нові запити на Послуги від Замовників, залучених Агентом.4.3. Замовник зобов’язується:● добросовісно виконувати умови цього Договору, дотримуватись правил поведінки та своєчасно внести плату за Послуги за вибраним планом;● вчасно з'являтися у приміщенні, в якому надаються послуги, а у разі відсутності на занятті Замовник позбавляється права на пред'явлення будь-яких претензій щодо недоотриманої внаслідок цього послуги;● заздалегідь повідомляти про свою відсутність на заняттях. Плата за пропущені Замовником заняття, передбачені планом, не повертається;● у ході отримання послуг виконувати законні вимоги Замовника, не бути на заняття у стані алкогольного та/або наркотичного сп'яніння, виявляти повагу до оточуючих;● при отриманні Послуг не використовувати обладнання та майно Виконавця для заподіяння шкоди третім особам, несанкціонованої розсилки листів (спам), не здійснювати неавторизований доступ до комп'ютерних систем, програмного забезпечення, даних та інших матеріалів, захищених авторським правом, не копіювати та не поширювати їх;● не публікувати, не передавати третім особам і не використовувати в комерційних цілях Методичні матеріали, що надаються Замовнику в ході надання Послуг, у тому числі для самостійної роботи;● зазначити всі необхідні дані при реєстрації, адресу електронної пошти, телефон на Платформі Виконавця.4.4. Замовник має право:● отримувати Послуги, передбачені цим Договором;● вимагати дотримання Виконавцем умов цього Договору; ● вносити оплату Виконавцю/Агенту за Послуги, згідно з обраним планом, будь-яким із передбачених чинним законодавством України способом;● розірвати цей Договір в односторонньому порядку за умови попереднього повідомлення про це Замовника за два дні. У разі дострокового розірвання цього Договору, плата Замовнику послуги не повертається.
5. Відповідальність сторін та вирішення спорів5.1. У випадку невиконання або неналежного виконання Сторонами своїх зобов’язань за умовами цього Договору, Сторони несуть відповідальність передбачену законодавством України та цим Договором.5.2. У випадках, непередбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність встановлену чинним законодавством України.5.3. Замовник та Виконавець погоджуються вирішувати спірні ситуації шляхом переговорів та досягненням консенсусу.5.4. У разі наявності претензій Замовник може надіслати у письмовому вигляді заяву Виконавцю за допомогою засобів зв’язку, які вказані на Платформі. Виконавець зобов’язаний відповісти на дану заяву протягом двадцяти календарних днів, задовольнивши заявлені вимоги або надіслати Замовнику мотивовану відмову. 5.5. Замовник усвідомлює, що порушення ним умов цього Договору призводить до його розірвання Виконавцем в односторонньому порядку з подальшим припиненням/зупиненням надання Послуг.5.6. Виконавець не несе відповідальності за невідредаговані методичні матеріали, що передаються Замовнику при наданні йому Послуг за вибраним планом, у тому числі для самостійної роботи.5.7. Замовник несе повну відповідальність за незаконний доступ та здійснення несанкціонованого втручання у роботу комп'ютерів, систем та комп'ютерної мережі відповідно до чинного законодавства України.5.8. У разі порушення Замовником умов Договору Виконавець звільняється від виконання взятих на себе за цим Договором зобов'язань.5.9. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за якість і результати Послуг, і не повертає внесеної оплати за Послуги.5.10. Виконавець/Агент не несе відповідальності за дії банків, електронних платіжних систем, що забезпечують оплату грошових коштів при виконанні цього Договору.
6. Строк дії договору та порядок його розірвання6.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його акцепту Замовником Платформи та діє до остаточного виконання Сторонами зобов’язань по Договору.6.2. Даний Договір може бути розірваний до моменту закінчення його дії в односторонньому порядку у випадках передбачених умовами цього Договору.
7. Форс – мажорні обставини7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором, якщо вони є наслідком непереборної сили (пожежі, повені, землетрусу, стихійного лиха, воєнних дій і інших обставин непереборної сили), і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання Договору, то виконання продовжується відповідно на строк, протягом якого діяли ці обставини.7.2. Якщо форс-мажорні обставини будуть продовжуватися більше трьох місяців, то кожна зі Сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за Договором, і в цьому випадку Договір вважається припиненим у випадку досягнення Сторонами згоди про правові наслідки по всіх умовах даного Договору.
8. Інші умови8.1. У цьому Договорі викладено всі умови, погоджені між Сторонами стосовно його предмета і він заміщує собою всі попередні договори, заяви та будь-якого характеру домовленості між Сторонами щодо його предмета.8.2. Недійсність, незаконність або непридатність для звернення до виконання будь-якого положення цього Договору не тягне за собою недійсності, або не впливає на подальшу юридичну силу будь-яких інших положень цього Договору.8.3. Якщо в цьому Договорі не обумовлюється інше, всі повідомлення повинні направлятися на адреси, що зазначені у цьому Договорі чи Платформі.8.4. Сторони підтверджують, що в разі, якщо будь-яка умова цього Договору стане або буде визнана недійсною у зв’язку з невідповідністю закону, то така умова не тягне за собою визнання недійсності будь-якого іншого положення цього Договору або Договору в цілому. В такому випадку Сторони повинні якнайшвидше вжити заходів щодо зміни Договору тією мірою, наскільки це потрібно, щоб замінити недійсне положення. І таким чином, у зміненому вигляді воно було законним, та по своїй суті максимально зберігало початкові наміри Сторін.8.5. Виконавець підтверджує, що вся отримана інформація про Замовника є конфіденційною інформацією та не буде оголошена третім особам.8.6. Замовник дає згоду на обробку, зберігання Виконавцем персональних даних Замовника за правилами Політики конфіденційності персональної інформації.8.7. З усіх питань, неврегульованих цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

Made with