Договір про надання послуг (публічна оферта)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Фізична особа – підприємець Ковальова О.О. (далі - Виконавець), пропонує будь-якій дієздатній особі (далі - Замовник) укласти цей Договір на визначених у ньому умовах.
1.2. Відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України цей договір є публічною офертою (публічним договором), і у разі прийняття його умов (акцепту) Замовник зобов'язується сумлінно їх виконувати.
1.3. Незгода з визначеними у цьому Договорі умовами тягне за собою неможливість надання Виконавцем послуг.
1.4. Замовник надає дозвіл Виконавцю на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Виконавець відповідно до умов цього Договору надає Замовнику послуги консультування з питань підготовки до міжнародної сертифікації згідно з рекомендаціями International Software Testing Qualifications Board, детальний опис яких міститься на веб-сайті https://certifiedunicorns.pro (далі - Послуги).
2.2. Факт оплати Замовником послуг свідчить про безумовне прийняття Замовником умов, визначених цим Договором.
2.3. Вартість послуг визначається залежно від обраного Замовником курсу.
3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
3.1. Виконавець зобов'язується:
3.1.1. На підставі цього Договору та після оплати вартості обраного Замовником навчального плану надати йому послуги у строк, визначений зазначеним курсом.
3.1.2. Забезпечити безперервність процесу підготовки відповідно до обраного Замовника курсу.
3.1.3. Вчити Замовника групи до п'ятнадцяти чоловік, якщо заняття відбуваються за комп'ютером.
3.1.4. Забезпечити Замовника місцем з доступом до Інтернету та електроживлення, якщо цього вимагає специфіка предмета.
3.1.5. Забезпечити Замовника необхідними методичними матеріалами.
3.1.6. Вчасно повідомляти Замовника про перенесення занять, передбачених планом з одночасним повідомленням дати, на яку перенесено зазначене заняття.
3.1.7. Надавати Замовнику послуги згідно з умовами цього Договору.
3.2. Виконавець має право:
3.2.1. Зупинити/припинити надання Замовнику послуг в односторонньому порядку у таких випадках:
• Замовник порушив умови цього Договору;
• Замовник вчинив дії, що перешкоджають функціонуванню Інтернету або внутрішніх каналів зв'язку в приміщеннях, у тому числі дії незаконного чи аморального характеру, або порушують громадський порядок, що посягають на честь та гідність громадян та підприємств та/або викликають їх скарги, розповсюдження у мережі вірусів або інших небажаних компонентів; вчинення дій, спрямованих на отримання конфіденційної інформації або інформації зі спеціальним доступом;
• Недбайливе ставлення Замовника до майна та/або обладнання Виконавця, що спричинило його пошкодження.
 3.2.2. В односторонньому порядку розірвати цей Договір достроково у разі невиконання Замовником його умов, зокрема пунктів 4.1.1, 4.1.4 - 4.1.7 цього Договору та/або систематичного невиконання Замовником правил поведінки.
 3.2.3. Вносити в односторонньому порядку зміни до цього Договіру, а також плани та вартість послуг із попередньою їх публікацією на сайті https://certifiedunicorns.pro . При цьому внесення змін до курсів та вартості послуг, при наданні Замовнику послуг не допускається.
3.2.4. Вимагати від Замовника відшкодування збитків, заподіяних діями Замовника.
3.2.5. Переносити заняття, передбачені планом, з одного дня на інший, але вчасно попередивши Замовника не менше, ніж за три години.
3.2.6. Не допускати Замовника до навчання у стані алкогольного та/або наркотичного сп'яніння.
4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА
4.1. Замовник зобов'язаний:
4.1.1. Добросовісно виконувати умови цього Договору, дотримуватись правил поведінки та своєчасно внести плату за послуги за вибраним планом.
4.1.2. Перед початком надання послуг пройти інструктаж щодо правил поведінки та вимог техніки безпеки.
4.1.3. Вчасно з'являтися у приміщенні, в якому надаються послуги, а у разі відсутності на занятті Замовник позбавляється права на пред'явлення будь-яких претензій щодо недоотриманої внаслідок цього послуги.
 4.1.4. Заздалегідь повідомляти про свою відсутність на заняттях. Плата за пропущені Замовником заняття, передбачені планом, не повертається.
4.1.5. У ході отримання послуг виконувати законні вимоги Замовника, не бути на заняття у стані алкогольного та/або наркотичного сп'яніння, виявляти повагу до оточуючих.
4.1.6. Дбайливо ставитися до майна та обладнання Виконавця, відшкодовувати будь-які збитки Виконавцю, спричинені діями Замовника.

4.1.7. При отриманні послуг не використовувати обладнання та майно Виконавця для заподіяння шкоди третім особам, несанкціонованої розсилки листів (спам), не здійснювати неавторизований доступ до комп'ютерних систем, програмного забезпечення, даних та інших матеріалів, захищених авторським правом, не копіювати та не поширювати їх.
4.1.8. Не публікувати, не передавати третім особам і не використовувати в комерційних цілях методичні матеріали, що надаються Замовнику в ході надання послуг, у тому числі для самостійної роботи.
4.2. Замовник має право:
4.2.1. Отримувати послуги, передбачені цим Договором.
4.2.2. Вимагати дотримання Виконавцем умов цього Договору.
4.2.3. Вносити оплату Виконавцю за послуги, згідно з обраним планом, будь-яким із передбачених чинним законодавством України способом.
4.2.4. Розірвати цей Договір в односторонньому порядку за умови попереднього повідомлення про це Замовника за два дні. У разі дострокового розірвання цього Договору, плата Замовнику послуги не повертається.


5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
5.1. Послуги за цим Договором надаються на умовах 50-відсоткової передоплати їх вартості за конкретним планом, якщо інше не погоджено сторонами
 5.2. Усі розрахунки здійснюються у національній валюті України – гривні через запропонований Виконавцем онлайн інструмент оплати.
5.3. Виконавець не несе відповідальності за порядок перерахування/зарахування коштів.
5.4. Моментом оплати вважається момент зарахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
6.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Виконавець та Замовник несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України.
6.2. Замовник усвідомлює, що порушення ним умов цього Договору призводить до його розірвання Виконавцем в односторонньому порядку з подальшим припиненням/зупиненням надання послуг.
6.3. Виконавець не несе відповідальності за невідредаговані методичні матеріали, що передаються Замовнику при наданні йому послуг за вибраним планом, у тому числі для самостійної роботи.
6.4. Замовник несе повну відповідальність за незаконний доступ та здійснення несанкціонованого втручання у роботу комп'ютерів, систем та комп'ютерної мережі відповідно до чинного законодавства України.
6.5. У разі порушення Замовником умов Договору Виконавець звільняється від виконання взятих на себе за цим Договором зобов'язань.
7. ФОРС-МАЖОР
 7.1. Виконавець та Замовник звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності цим Договором внаслідок подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбачені та які неможливо було запобігти розумним заходам. .
8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ І АКТИ
8.1. Договір набирає чинності з оплати послуг Замовником Виконавцю та діє протягом усього терміну, визначеного в обраному Замовником плані підготовки.
8.2. Цей Договір може бути припинено (розірвано) за згодою Замовника та Виконавця.
8.3. У разі коли Замовник вирішує припинити (розірвати) цей Договір після початку надання послуг, при цьому Замовником здійснено повну оплату послуг, Виконавець повертає Замовнику кошти у розмірі 50 (п'ятдесят) відсотків вартості неотриманої послуги.
8.4 Виконавець та клієнт не підписують акти. 100% оплата Замовника підтверджує якість та надання послуг Виконавцем у повному обсязі.
9. Вирішення суперечок
9.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникли щодо виконання умов цього Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмової заяви (претензії) Замовника.
9.2. Виконавець після отримання від Замовника послуг заяви (претензії) зобов'язаний протягом 20 (двадцяти) днів задовольнити заявлені вимоги або надіслати Замовнику мотивовану відмову.
9.3. Якщо спір, що виник, не буде врегульований у претензійному порядку, Замовник або Виконавець має право звернутися до суду за місцем знаходження Виконавця.
9.4. Замовник послуг гарантує, що всі умови цього Договору зрозумілі, і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.
 
10. АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ
ФОП Ковальова Олександра Андріївна
Адреса: Україна, 04208, м. Київ, просп. Г. Гонгадзе, б. № 18г, кв.1
№ реєстрації в ЄДРПОУ 24800000000128285 від 10.12.2010 р.
РНОКПП 3235305623
р/р UA533510050000026008429522900 в банку АТ "УКРСИББАНК"

Made with